dot_animation
26.5.2024
1:35

Her er Danmarks 22 innovationsnetværk

Nogle har focus på særlige brancher eller teknologier – andre er mere tværfaglige

I Danmark findes der 22 innovationsnetværk, som Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer (pr. 1.5.2012).

Innovationsnetværkene er kernen i den nationale infrastruktur for klynger og skal understøtte udviklingen af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner og styrke innovationen i små og mellemstore virksomheder.

Nogle af netværkene har fokus på særlige brancher eller teknologier. Andre er mere tværfaglige og går på tværs af mange brancher.

Her er en kort præsentation af innovationsnetværkene:

Byggeri

Innovationsnetværket InnoBYG

InnoBYG er innovationsnetværk for energieffektivt og bæredygtigt byggeri. I InnoBYG samles byggebranchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne, både inden for landets grænser og internationalt.

Energi

Innovationsnetværket for biomasse

Netværket skal skabe udvikling inden for produktion, håndtering og forarbejdning af biomasse, energiudnyttelse og udnyttelse af restprodukter. Målgruppen er virksomheder inden for biomasse og husdyrgødning.

Offshore Center Danmark

Offshore Center Danmark arbejder for at forankre, koordinere og videreudvikle den viden og kompetence, som findes i den danske offshorebranche.

Innovationsnetværket VE-NET

Netværket arbejder på tværs af eksisterende energisystemer ved at bygge bro mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. Målet er at udvikle nye idéer og skabe synergi med henblik på energibesparelser og øget anvendelse af vedvarende energi.

iPower Platform

I 2025 kommer 50 pct. af Danmarks elektricitet fra vindenergi. Denne ambition vil iPower Platform honorere ved at udvikle et intelligent og fleksibelt energisystem, som kan håndtere en svingende kraftproduktion. 

Fødevarer

FoodNetwork
– Fødevaresektorens Innovationsnetværk

Netværket skal skabe overblik og synlighed omkring relevante samarbejdspartnere for alle aktører i førevaresektoren. Netværket skal understøtte og facilitere fødevareklynger over hele landet.

Informations- og kommunikationsteknologi

Animation Hub

Animation Hub er et professionelt netværk, der arbejder for at udbrede anvendelsen af animation indenfor produktudvikling, markedsføring, nyhedsformidling og læring – levende og innovativ visualisering af processer.

Innovationsnetværket Dansk Lydteknologi

Netværket er et innovativt samlingspunkt for de mange brancher og aktører, der arbejder med lydteknologi. Målet er at styrke og udbygge Danmarks globale position gennem samarbejde og innovation. Målgruppen spænder fra høreapparater og medico, over lydeffekter, hifi og musikudstyr til telekommunikation, støjmåling og forsvarsindustri.

Infinit – innovationsnetværk for IT

Infinit indbyder forskere og virksomheder, der arbejder med eller anvender IT i hverdagen, til samarbejde og videnudveksling, så man sammen kan skabe lige netop den viden, det danske erhvervsliv og samfund har brug for – uanset om det handler om indlejrede systemer, mobilteknologi, pervasive teknologier, fremtidens internet eller noget helt andet.

Miljø

Innovationsnetværket for Miljøteknologi

Netværkets formål er at skabe tværfaglig udvikling af nye miljøteknologier inden for vand, jord, luft og affald. Målgruppen er den danske cleantech-sektor.

Partnerskabet “Vand i byer”

Partnerskabets formål er at tilpasse danske byer til de øgede nedbørsmængder og samtidig udvikle nye kommercielle løsninger med stort eksportpotentiale. En af ambitionerne er at udvikle løsninger, så fremtidens store nedbørsmængder anvendes som ressource frem for at udgøre et problem.

Oplevelsesøkonomi

Innovationsnetværket for Videnbaseret oplevelsesøkonomi

Netværkets faglige fokus er udvikling af nye forretningsmodeller baseret på oplevelser. Målgruppen er virksomheder, der enten som deres primære erhverv eller som del af deres forretning beskæftiger sig med oplevelser. Netværket samler aktiviteter, der tidligere foregik I ApEx – Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi og Dansk videncenter for Oplevelsesøkonomi (DANVIFO).

Produktion, nye materialer og design

AluCluster

Netværkets formål er at øge innovationsgraden og konkurrencekraften i danske virksomheder gennem øget brug af aluminium og design.

Innovationsnetværket
Livsstil – Bolig og Beklædning

Innovationsnetværket Livsstil – Bolig og Beklædning skal fremme vækst og innovation i bolig- og beklædningsbranchen ved at identificere, formidle og forankre ny viden samt være brobygger mellem virksomheder og forsknings- og vidensinstitutioner.

Innovationsnetværket for Dansk lys

Netværkets faglige fokus er lys i alle dets former i det omfang, det kan omsættes til kommercielle produkter. Hovedområderne for netværket er lyskilder, armaturer og rådgivning. Målgruppen er virksomheder, der beskæftiger sig med anvendelse af lys i Danmark.

Innovationsnetværket Plastnet

Plastnet er et samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og teknologiske videnformidlere med interesse for plast og polymere materialer.

RoboCluster

Netværkets faglige fokus er udvikling og anvendelse af robotteknologi, sensorer og intelligente mekaniske systemer.

Service

Innovationsnetværket
for Marked, Kommunikation og Forbrug

Netværket vil samle spidskompetencerne i Danmark inden for forbrugerforståelse, markedsføring, branding m.v. og sørge for, at denne viden forankres hos reklamebureauer og virksomheder. Målgruppen er både reklame- og kommunikationsbureauer, men også vareproducerende virksomheder, der har brug for viden på et højt niveau.

Innovationsnetværket Service Platform

Netværket skal være den samlende platform for aktiviteter, der kan øge innovation i servicevirksomheder. Netværket tager udgangspunkt i fire udfordringer: Internationalisering, produktivitet, strategi og ledelse og medarbejdernes kvalifikationer. Målgruppen er bred og omfatter både serviceerhvervet og produktionsvirksomheder, hvis produkter har et højt serviceindhold.

Sundhed/medico

BioPeople - Innovationsnetværk for BioSundhed

Netværket skal sikre videndeling og samarbejde inden for biomedicinsk forskning og udvikling på tværs af traditionelle strukturer og barrierer. Netværket samler de aktiviteter, der tidligere foregik i regi af netværkene Biologue og BioSys.

Partnerskabet “LEV VEL, innovation til ældre”

Partnerskabets formål er at udvikle innovative løsninger, der muliggør, at selvhjulpne ældre fastholder deres ønskede livsrum og funktionsevne. De vil dermed adressere udfordringen i de mange ældre på den ene side og de færre hænder i det offentlige sundhedsvæsen på den anden side. 

Partnerskabet UNIK
- “Innovative løsninger til kroniske syge”

Partnerskabets formål er at udvikle ny velfærdsteknologi og samspil mellem de forskellige teknologier samt udvikle nye forretningsmodeller og servicekoncepter for anvendelse af velfærdsteknologi inden for de fire store kroniske folkesygdomme (hjertekar, diabetes, muskel- og skeletlidelser og KOL).

Transport

Innovationsnetværket TransportNet

Transportbranchens konkurrenceevne i fremtiden afhænger af et teknologisk førerskab. Derfor skal branchen kunne trække på nye og bedre, mere effektive og fejlsikrede teknologier samt ny og bedre viden. TransportNet skal øge muligheden for at samle aktørerne i transportkæderne på tværs af faggrænser og domæner, skabe ny synergi, identificere behov for nye teknologier og initiere innovations- og udviklingsprojekter.

Kilde: Netmatch, Innovationsnetværk Danmark og Styrelsen for Forskning og Innovation.

September 2012

 

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: